Tỉ giá Mua Hộ: 1¥ = 3,850 - Tỉ giá TTH: 1¥ = 3,850