Tỉ giá Mua Hộ: 1¥ = 3,810 - Tỉ giá TTH: 1¥ = 3,810