Tỉ giá Mua Hộ: 1¥ = 3,635 - Tỉ giá TTH: 1¥ = 3,570