Tỉ giá Mua Hộ: 1¥ = 3,730 - Tỉ giá TTH: 1¥ = 3,750