Tỉ giá Mua Hộ: 1¥ = 3,680 - Tỉ giá TTH: 1¥ = 3,630